Trắc nghiệm Quyết định 4831/QĐ-UBND năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (từ khoản 1 đến khoản 6 mục II) để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức  tỉnh Khánh Hòa

Câu 1. Theo Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa thì mục tiêu của cải cách thể chế là?

a) Thể chế, chính sách quản lý của tỉnh trên lĩnh vực kinh tế được tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại, hội nhập phù hợp với thực tiễn và tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa.

b) Thể chế, chính sách quản lý của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội được tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại, hội nhập phù hợp với thực tiễn và tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa.

c) Thể chế, chính sách quản lý của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, đất đai được tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại, hội nhập phù hợp với thực tiễn và tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa.

d) Thể chế, chính sách quản lý của tỉnh trên các lĩnh vực được tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại, hội nhập phù hợp với thực tiễn và tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Đáp án D

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
Trắc nghiệm Quyết định 4831/QĐ-UBND năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Câu 2. Để hoàn thành mục tiêu cải cách thể chế,  Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra bao nhiêu nhiệm vụ?

a) 03 nhiệm vụ

b) 04 nhiệm vụ

c) 05 nhiệm vụ

d) 06 nhiệm vụ

Đáp án B

Câu 3.    Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

d) 95%

Đáp án A

Câu 3.    Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu đến năm bao nhiêu, 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

d) 2030

Đáp án C

Câu 4.    Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu đến năm bao nhiêu,  Thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

a) 2023

b) 2024

c) 2025

d) 2030

Đáp án C

Câu 5.    Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu đến năm 2025,  Thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ bao nhiêu phần trăm trở lên.

a) 20%

b) 25%

c) 30%

d) 35%

Đáp án C

Câu 6.    Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu đến năm bao nhiêu,  100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

a) 2023

b) 2024

c) 2025

d) 2030

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, gồm 30 câu

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *