Mẫu quyết định chấm dứt giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Mẫu quyết định Về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định chấm dứt giao quyền cưỡng chế được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT- BCA của Bộ Công an quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân, để bạn đọc tham khảo làm mẫu Quyết định chấm dứt giao quyền xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực khác.

Mẫu quyết định chấm dứt giao quyền xử phạt
Chấm dứt giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Mẫu quyết định chấm dứt giao quyền xử phạt

TÊN CƠ QUAN                                                         

Số:…………/QĐ-CDGQXP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh., ngày ……… tháng ……… năm ………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

   Căn cứ Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ(4)..( Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên của văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của(2)..(Tên đơn vị của người ra quyết định);

 Tôi:……………………………………………………..Cấp bậc, chức vụ:……………

.Đơn vị:…………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Ông/Bà:……………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………. .Đơn vị:………………………….. .

theo Quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số…………. …..ngày………./…………./…….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ghi tên người đứng đầu bộ phận tổ chức/bộ phận văn phòng của đơn vị và ghi họ tên người được giao quyền...chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

2. Các trường hợp chấm dứt giao quyền xử phạt

Theo quy định tại Khoản 5a Điều 5 Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP thì ciệc giao quyền chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Quyết định giao quyền hết thời hạn;

b) Công việc được giao quyền đã hoàn thành;

c) Cấp trưởng chấm dứt việc giao quyền cho cấp phó. Trong trường hợp này, việc chấm dứt giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định;

d) Người giao quyền hoặc người được giao quyền nghỉ hưu, thôi việc, được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức hoặc tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật;

đ) Người giao quyền hoặc người được giao quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

e) Công việc được giao quyền tuy chưa hoàn thành nhưng vụ việc phải chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền khác xử lý theo quy định của pháp luật;

g) Người giao quyền hoặc người được giao quyền bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Như vậy, theo quy định trên thì chỉ trường hợp Cấp trưởng chấm dứt việc giao quyền cho cấp phó, thì việc chấm dứt giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định. Các trường hợp khác thì Nghị định không nêu rõ chấm dứt bằng hình thức nào, do đó có thể ban hành Công văn, Thông báo để chẩm dứt việc giao quyền.

3. Mẫu Quyết định chấm dứt giao quyền cưỡng chế

TÊN CƠ QUAN                                                         

Số:…………/QĐ-CDGQCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh., ngày ……… tháng ……… năm ………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định

xử phạt vi phạm hành chính

   Căn cứ Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ(4)..( Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên của văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của(2)..(Tên đơn vị của người ra quyết định);

 Tôi:……………………………………………………..Cấp bậc, chức vụ:……………

.Đơn vị:…………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc giao quyền cho Ông/Bà:……….. ..Chức vụ:…….

. Đơn vị:…………………….. ..theo Quyết định giao quyền cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…… …ngày……………./………………../…

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ghi tên người đứng đầu bộ phận tổ chức/bộ phận văn phòng của đơn vị và Ghi họ tên người được giao quyền…chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *