Mẫu quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 2020

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc mẫu quyết định giao quyền, ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính của cấp trưởng cho cấp phó năm 2020.

1. Mẫu quyết định giao quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND cho các Phó Chủ tịch UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH, HUYỆN, XÃ

Số:          /QĐ-GQXP

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

Địa danh, ngày       tháng     năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Mẫu quyết định giao quyền xử phạt hành chính
Mẫu quyết định giao quyền xử phạt hành chính

Căn cứ Khoản 4, Khoản 5a và Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định  tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày /2020 của UBND tỉnh, huyện, xã ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh, huyện, xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Tôi: Nguyễn Văn A;

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các ông (bà):

  1. Họ và tên: Nguyễn Văn C;

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã;

Đơn vị công tác: UBND tỉnh, huyện, xã.

  1. Họ và tên: Nguyễn Công B;

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã;

Đơn vị công tác: UBND tỉnh, huyện, xã.

  1. Họ và tên: Nguyễn Thanh D;

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã;

Đơn vị công tác: UBND tỉnh, huyện, xã.

– Phạm vi được giao quyền: Xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên theo lĩnh vực được phân công tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Nội dung giao quyền: Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính.

– Thời hạn giao quyền: Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020.

– Được thực hiện các thẩm quyền của: Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn C,  ông Nguyễn Công B, ông Nguyễn Thanh D  phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh, huyện, xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, huyện (Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã); Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành (tỉnh); phòng, ban, đơn vị (huyện); Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Văn C,  ông Nguyễn Công B, ông Nguyễn Thanh D  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

            Nguyễn Văn A          

(Xem tất cả hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính tại đây)                                                 

2. Mẫu quyết định giao quyền xử phạt hành chính của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt (như Trưởng Công an, Chánh Thanh tra…)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Số:          /QĐ-GQXP

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

Địa danh, ngày       tháng     năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIAO QUYỀN

Căn cứ Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Khoản 4, Khoản 5a và Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định  tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-CƠ QUAN/ĐƠNVỊ ngày /2020 của cơ quan, đơn vị về việc phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

Tôi: Nguyễn Văn A;

Chức vụ: Trưởng Công an, Chánh Thanh tra….,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các ông (bà):

  1. Họ và tên: Nguyễn Văn C;

Chức vụ: Phó Trưởng Công an, Phó Chánh Thanh tra…;

Đơn vị công tác: Công an huyện, Thanh tra Sở Xây dựng….

  1. Họ và tên: Nguyễn Công B;

Chức vụ: Phó Trưởng Công an, Phó Chánh Thanh tra…;

Đơn vị công tác: Công an huyện, Thanh tra Sở Xây dựng….

– Phạm vi được giao quyền: Xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên theo lĩnh vực được phân công tại Quyết định 112/QĐ-CƠ QUAN/ĐƠNVỊ ngày /2020 của cơ quan, đơn vị về việc phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

– Nội dung giao quyền: Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính.

– Thời hạn giao quyền: Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020.

– Được thực hiện các thẩm quyền của: Trưởng Công an, Chánh Thanh tra… quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn C,  ông Nguyễn Công B   phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước Trưởng Công an, Chánh Thanh tra…

Điều 3. Trưởng các bộ phận liên quan; tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Văn C,  ông Nguyễn Công B   chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TRƯỞNG CÔNG AN/CHÁNH THANH TRA

(đã ký)

                                                            Nguyễn Văn A

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *