Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thống kê

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thống kê năm 2015. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức vào Tổng Cục Thống kê.

Câu 1. Theo Luật Thống kê thì Báo cáo thống kê là?

a) mẫu biểu để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được quy định trong chế độ báo cáo thống kê trong một thời kỳ nhất định.

b) hướng dẫn ghi chép mẫu biểu để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được quy định trong chế độ báo cáo thống kê trong một thời kỳ nhất định.

c) mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được quy định trong chế độ báo cáo thống kê trong một thời kỳ nhất định.

d) mẫu biểu hoặc hướng dẫn ghi chép mẫu biểu để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được quy định trong chế độ báo cáo thống kê trong một thời kỳ nhất định.

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thống kê
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thống kê

Câu 2. Theo Luật Thống kê thì Chế độ báo cáo thống kê là?

a) những quy định và hướng dẫn do cơ quan có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có liên quan với nhau để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc một hệ thống chỉ tiêu thống kê và tổng hợp thông tin thống kê khác phục vụ quản lý nhà nước.

b) những quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có liên quan với nhau để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc một hệ thống chỉ tiêu thống kê và tổng hợp thông tin thống kê khác phục vụ quản lý nhà nước.

c) những hướng dẫn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có liên quan với nhau để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc một hệ thống chỉ tiêu thống kê và tổng hợp thông tin thống kê khác phục vụ quản lý nhà nước.

d) những quy định và hướng dẫn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo thống kê có liên quan với nhau để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc một hệ thống chỉ tiêu thống kê và tổng hợp thông tin thống kê khác phục vụ quản lý nhà nước.

Đáp án D

Câu 3. Theo Luật Thống kê thì Chỉ tiêu thống kê?

a) phản ánh đặc điểm về quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, trình độ phổ biến, quan hệ tỷ lệ của bộ phận hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể

b) phản ánh đặc điểm về quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, trình độ phổ biến, quan hệ tỷ lệ của toàn bộ hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể

c) phản ánh đặc điểm về quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, trình độ phổ biến, quan hệ tỷ lệ của bộ phận hoặc toàn bộ hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể

d) phản ánh đặc điểm về quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, trình độ phổ biến, quan hệ tỷ lệ của bộ phận và toàn bộ hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể

Đáp án C

Câu 4. Theo Luật THống kê thì Hệ thống thông tin thống kê quốc gia phản ánh?

a) tình hình kinh tế – xã hội chủ yếu của cả nước

b) tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng chủ yếu của cả nước

c) tình hình kinh tế – xã hội của cả nước

d) tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của cả nước

Đáp án A

Câu 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  quyết định điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm?

a) Điều tra thống kê đột xuất khi có thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp đột xuất khác;

b) Điều tra thống kê nhằm thu thập thông tin về các chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của bộ, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, nhưng không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

c) Điều tra thống kê nhằm thu thập thông tin có tính chất đặc thù phục vụ yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Câu 6.  Phương án điều tra thống kê gồm các nội dung chủ yếu nào dưới đây??

a) Mục đích, yêu cầu điều tra; Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra; Loại điều tra;

b) Thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra; Nội dung, phiếu điều tra; Phân loại thống kê sử dụng trong điều tra;

c) Quy trình xử lý và biểu đầu ra của điều tra; Kế hoạch tiến hành điều tra; Tổ chức điều tra; Kinh phí và các điều kiện vật chất cho điều tra.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 7. Đâu không phải là nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê?

a) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê.

b) Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê;

c) Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê;

d) Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.

Đáp án A

Câu 8. Điều tra viên thống kê không có các nghĩa vụ nào dưới đây?

a) Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê;

b) Thực hiện thu thập thông tin theo đúng phương án điều tra thống kê và hướng dẫn của cơ quan tiến hành điều tra thống kê;

c) Giữ bí mật thông tin thu thập từ tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê;

d) Giao nộp tài liệu, phiếu điều tra theo hướng dẫn của cơ quan tiến hành điều tra thống kê.

Đáp án A

Câu 9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố thông tin thống kê từ kết quả điều tra thống kê?

a) Số liệu thống kê ước tính;

b) Số liệu thống kê sơ bộ;

c) Số liệu thống kê chính thức.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thống kê năm 2015 gồm 92 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *