Câu hỏi trắc nghiệm Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, Nhà nước.

Câu 1. Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?

A.Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấy đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

B.Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

C.Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

D. Cả 03 phương án đều đúng.

Đáp án A

Câu hỏi trắc nghiệm Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030
Câu hỏi trắc nghiệm Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030

Câu 2. Tại Đại hội XIII của Đảng, trong chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã nêu đến thời điểm nào Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao?

A. Năm 2025  B.Năm 2030    C.  Năm 2045   D.Năm 2050

Đáp án C

Câu 3. Tại Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân là:

A. Khoảng 7%/năm     B. Khoảng 8%/năm   C. Khoảng 9%/năm   D. Khoảng 10%/năm

Đáp án A

Câu 4. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu tỉ lệ đô thị hóa đạt:

A. Trên 30%    B.Trên 40%    C. Trên 50%    D. Trên 60%

Đáp án C

Câu 5. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:

A. Không quá 60% GDP      B. Không quá 65% GDP    C. Không quá 70% GDP    D. Không quá 75% GDP

Đáp án A

Câu 6. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về tuổi thọ bình quân là:

A. Đạt 65 tuổi   B. Đạt 70 tuổi   C.  Đạt 75 tuổi   D. Đạt 80 tuổi

Đáp án C

Câu 7. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là:

A. Giảm xuống dưới 10%   B. Giảm xuống dưới 15%    C. Giảm xuống dưới 20%   D. Giảm xuống dưới 25%

Đáp án C

Câu 8. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 Đảng ta đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng?

A. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

B. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao.

C. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

D. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao.

Đáp án C

Câu 9. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 Đảng ta đã xác định  GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng bao nhiêu USD?

a) 7.400 USD   b) 7.500 USD  c) 7.600 USD   d) 7.700 USD

Đáp án B

Câu 10. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 Đảng ta đã xác định  Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng bao nhiêu % GDP?

a) 30% GDP   b) 35% GDP   c) 40% GDP   d) 50% GDP

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 tại Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm 66 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

 

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *