Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quy định 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng

 Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về thi hành Điều lệ Đảng, gồm 169 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quy định 24-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp…

Câu 1. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải bao nhiêu tuổi?

a) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).    b) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

c) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).   d) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

Đáp án B

Câu 2. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì  Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp nào xem xét, quyết định

a) cấp uỷ trực thuộc Trung ương    b) cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương

c) cấp ủy cấp huyện    d) Ban Bí thư

Đáp án A

 Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quy định 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quy định 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng

Câu 3. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp cấp nào trở lên?

a) có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.   b) có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

c) có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.      d) có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

Đáp án A

Câu 4. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì  Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của cấp nào?

a) Bộ Chính trị   b) Ban Bí thư.   c) Ban Tổ chức Trung ương   d) cấp ủy trực thuộc trung ương

Đáp án B

Câu 5. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì   Quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng thực hiện theo quy định nào?

a) Thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.   b) Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương.

c) Thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.   d) Thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Câu 6. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì   Đảng viên được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong phạm vi tổ chức của Đảng về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở cấp nào?

a) cấp cơ sở   b) cấp huyện trở xuống  c) cấp tỉnh trở xuống   d) ở mọi cấp

Đáp án D

Câu 7. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì   Đảng viên được phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản trong phạm vi tổ chức của Đảng về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp về những vấn đề gì?

a) những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó

b) những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó

c) những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng và chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của đảng viên đó

d) Tất cả đáp án đều sai

Đáp án A

Câu 8. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì   Khi nhận được ý kiến phê bình, chất vấn, báo cáo, kiến nghị, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm phải trả lời theo thẩm quyền, chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên?

a) 30 ngày làm việc    b) 45 ngày làm việc  c) 60 ngày làm việc    d) 90 ngày làm việc

Đáp án A

Câu 9. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì trường hợp đảng viên giới thiệu người vào Đảng chuyển đến đảng bộ, chi bộ cơ sở khác, bị kỷ luật hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng thì?

a) chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

b) chi bộ phân công đảng viên khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

c) chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

d) chi bộ phân công đảng viên chính thức hoặc đảng viên dự bị khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).

Đáp án C

Câu 10. Thẩm quyền xem xét, ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng?

a) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở

b) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

c) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở và tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

d) Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Đáp án D

Câu 11. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Ở cấp tỉnh Lập ban cán sự đảng ở những cơ quan nào?

a) Uỷ ban nhân dân và ban cán sự đảng cơ quan tư pháp tỉnh.

b) Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và ban cán sự đảng cơ quan tư pháp tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân và các sở, ngành quản lý nhà nước

d) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

Đáp án A

Câu 12. Theoquy định thi hành điều lệ Đảng đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng:

a) Đang bị xem xét kỷ luật

b) Đang bị tạm giam

c) Đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo

d) Tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được

Đáp án D

Câu 103. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì trong trường hợp nào, cấp uỷ cấp trên có quyền điều động đảng viên từ đảng bộ khác chỉ định tham gia cấp uỷ và giữ các chức vụ uỷ viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư cấp uỷ, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra?

a) Trường hợp cần thiết

b) Trường hợp thật cần thiết

c) Trường hợp đặc biệt

d) Trong tất cả các trường hợp

Đáp án A

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về thi hành Điều lệ Đảng, gồm 169 câu.

Tải tin học thi viên chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

 

 

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *