Trắc nghiệm Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu  Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hànhphục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp… 

Câu 1. Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện?

a) Có sức khoẻ; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

b) Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

c) Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

d) Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Đáp án C

Trắc nghiệm Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng
Trắc nghiệm Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng

Câu 2. Về trình độ học vấn đối với Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì?

a) phải có trình độ học vấn tối thiểu chương trình bậc tiểu học

b) phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học

c) phải có trình độ học vấn hoàn thành chương trình bậc tiểu học

d) phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc trung học cơ sở

Đáp án B

Câu 3. Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải?

a) biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

b) phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học

c) biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

d) biết đọc, biết viết chữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Đáp án A

Câu 4. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì Nhiệm vụ được giao bao gồm?

a) Nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

b) Nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phân công.

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án C

Câu 5. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là?

a) hoàn thành có chất lượng, bảo đảm thời gian theo quy định.

b) hoàn thành có hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

c) hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

d) hoàn thành có chất lượng, hiệu quả cao và bảo đảm thời gian theo quy định.

Đáp án C

Câu 6.   Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng, quy định Bồi dưỡng nhận thức về Đảng như thế nào?

a) Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp

b) Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

c) Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy cấp trên của cấp có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

d) Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Đáp án D

Câu 7. .   Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng, quy định Đơn xin vào Đảng như thế nào?

a) Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

b) Người vào Đảng phải làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

c) Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

d) Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

Đáp án A

Câu 8. Người vào Đảng tự khai lý lịch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì?

a) phải báo cáo với chi bộ.

b) phải báo cáo với chính quyền địa phương cấp xã

c) không khai vào lý lịch

d) Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án A

Câu 9. Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm?

a) Người vào Đảng. Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

b) Người vào Đảng. Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự

c) Người vào Đảng. Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

d) Người vào Đảng. Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng

Đáp án C

Câu 10. Nội dung thẩm tra, xác minh  Đối với người vào Đảng?

a) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

b) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

c) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

d) Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Đáp án A

Liên hệ email trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu  Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, gồm 63 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *