Trắc nghiệm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp… 

Câu 1. Theo Chỉ thị 05-CT/TW thì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của?

a) cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

b) cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

c) cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Đáp án A

Trắc nghiệm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Trắc nghiệm Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Câu 2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là?

a) một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

b) một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

c) một nội dung hết sức quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đáp án B

Câu 3. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng?

a) trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

b  vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

c) trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Đáp án C

Câu 4. Theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nhấn mạnh,để  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung nào sau đây?
A. Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

B. Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ chủ chốt.
C. Học tập, làm theo Bác và tăng cường công tác tuyên truyền.
D. Học tập, làm theo Bác và tăng cường công tác tư tưởng.

Đáp án A

Câu 5. Theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  thì Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về?

a) nội dung, giá trị và ý nghĩa quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

b) nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

c) nội dung, giá trị và ý nghĩa đặc biệt của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

d) nội dung, giá trị và ý nghĩa thật sự của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đáp án B

Câu 6.  Theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW   Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với?

a) chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng

b) chủ nghĩa Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng

c) chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng

d) chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, Nhà nước

Đáp án C

Liên hệ email trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm 27 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *