Trắc nghiệm Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 1. Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh  là ?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Ủy ban nhân dân Thành phố

d) là Ủy ban nhân dân Thành phố

Đáp án A

Trắc nghiệm Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trắc nghiệm Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 2. Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố Hồ Chí Minh là?

a) Ủy ban nhân dân quận

b) Hội đồng nhân dân quận

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân quận

d) cấp chính quyền địa phương

Đáp án A

Câu 3. Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ủy ban nhân dân quận là?

a) cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

b) cơ quan quyền lực nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

c) cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

d) cơ quan quyền lực nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Đáp án C

Câu 4. Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố Hồ Chí Minh là?

a) Ủy ban nhân dân phường

b) Hội đồng nhân dân phường

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường

d) cấp chính quyền địa phương

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ủy ban nhân dân phường là?

a) cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố.

b) cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố.

c) cơ quan quyền lực nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố.

d) cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố.

Đáp án D

Câu 6. Thẩm quyền Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương?

a) Hội đồng nhân dân Thành phố

b) Ủy ban nhân dân Thành phố

c) Ủy ban nhân dân quận

d) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì  Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân quận gồm?

a) Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; Các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận

b) Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; Các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận

c) Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; Các cơ quan hành chính khác

d) Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận

Đáp án A

Câu 8. Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách   tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm?

a) Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế – ngân sách;Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa – xã hội

b) Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế – ngân sách ;Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

c) Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế – ngân sách;Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa – xã hội; Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

d) Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế – ngân sách;Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa – xã hội; Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị; Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc

Đáp ánC

 Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 60 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *