Biểu mẫu hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP

Decuongtuyentruyen.com tổng hợp, giới thiệu 03 biểu mẫu hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, có hiệu lực 15/3/2020.

Mẫu số 01Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số   14/2020/NĐ-CP
Mẫu số 02Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Nghị định số  14/2020/NĐ-CP
Mẫu số 03Giấy ủy quyền
 Nghị định 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Nghị định 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2020/NĐ-CP

(Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): ……………………………………………………………

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Hưởng chế độ hưu trí từ ngày … tháng …. năm ……

Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): …………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác

Thời gian đề nghị tính trợ cấp

Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi chú

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Năm

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

Căn cứ quy định tại Nghị định số   14 /2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.

…., ngày … thng … năm …
Người khai
(K, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ    14/2020/NĐ-CP

(Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số   14 /2020/NĐ-CP)

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): ……………………………………………………………

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ……………………………………………………

Là (1)………………………….. của ông/bà …………………………………………….. đã được hưởng chế độ hưu trí từ ngày …. tháng …. năm ….. và từ trần ngày … tháng …. năm …….

Ông/Bà ………………………………………………………….. trước khi nghỉ hưu làm việc tại: ………………………………………………………. và trước khi từ trần nhận lương hưu tại: ……………………………………..và có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác

Thời gian đề nghị tính trợ cấp

Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi

chú

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Năm

Tháng

 

 

      
      
      
Cộng: 

  

Căn cứ quy định tại Nghị định số    14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà ……………………………….

Tôi xin thay mặt các thân nhân cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Quan hệ với nhà giáo đã từ trần (vợ, chồng, con…).

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần của ông (bà) ……………………………. đã từ trần ngày …/ …/ ….., có tên sau đây:

1. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

2. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

3. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

4. Ông (Bà) ……………………. Nam/Nữ, sinh ngày ….…/ ……../ ……; là (2) …………………;

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: …………………………………………………….. sinh ngày ……./ ………/ ………….

Số CMND/số căn cước công dân/hộ chiếu/: ……………………cấp tại ………………………….

cấp ngày …/ …./ ……… Nơi cư trú (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):

………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Lập tờ khai của thân nhân theo Mẫu số 02 và nhận tiền trợ cấp một lần theo Nghị định số    14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền của mình và cam kết không khiếu nại về sau./.

…., ngày … tháng … năm …

…., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của chính quyền xã/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ họ và tên nhà giáo đã từ trần.

(2) Ghi rõ mối quan hệ với nhà giáo đã từ trần.

(3) Ghi rõ họ và tên của người thay mặt cho các thân nhân đã nêu trong Tờ khai của thân nhân.

(4) Các thân nhân, người được ủy quyền cho thân nhân thuộc diện hưng trợ cấp một lần bắt buộc phải ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *