Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1427 /QĐ-UBNDQuảng Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cư Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chỉnh Phủ;
Căn cư Công văn số 425TTg-CN ngày 24/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu Công nghiệp Tam Thăng 2- Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2892/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 và kế hoạchsử dụng đất kỳ đầu (2009 -20210) của Khu Kinh tế mở Chu Lai; số 538/QĐUBND ngày 21/02/2014 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng; số 2018/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về phê  uyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Tam Kỳ, số 348/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 về phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020;
Xét đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 24/4/2020 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 345/TTr-STNMT  ngày 21/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm  020:
(Chi tiết theo Phụ lục I)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020:
(Chi tiết theo Phụ lục II)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020:
(Chi tiết theo Phụ lục III)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020:
(Chi tiết theo Phụ lục IV)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND thành phố Tam Kỳ chịu trách nhiệm:
– Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
– Huy động nguồn lực đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phát
hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa  phương;
– Rà soát những dự án, công trình dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, công bố công khai liên tiếp 3 năm nhưng không
thực hiện, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ;
– Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hội An (chắc có sự nhầm lẫn) trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;
– Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND thành phố Tam Kỳ triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh (nếu có).
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

TRẦN VĂN TÂN

Tải file word Quyết định và các phụ lục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ tại đây

Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn 2940 /UBND-KTNV/v đính chính Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh của UBND tỉnh, theo đó: 

Do thiếu sót của Văn phòng UBND tỉnh trong khâu soạn thảo ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ; có sai sót về tên địa
phương tại gạch đầu dòng thứ 5 khoản 1, Điều 2; nay UBND tỉnh xin đính chính lại như sau:
– Đã ban hành: – Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hội An trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;
– Đính chính lại: – Cập nhật các danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất 2020 vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tam Kỳ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định;
* Các nội dung khác tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh không thay đổi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *