Quảng Nam tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh nơi công cộng

Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 708 /QĐ-UBND Về việc tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

(Nghị quyết 37/NQ-CP chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19)

(Quảng Nam quy định chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19)

(Tải Công văn 45/TANDTC-PC của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.)

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc theo dõi.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ tình số 43/TTrSVHTTDL ngày 16/3/2020 và Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 225/TTTT-BCVT ngày 16/3/2020;
Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
1. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ bị tạm đình chỉ:
a) Dịch vụ truy nhập internet công cộng và trò chơi điện tử.
b) Dịch vụ quán Bar, vũ trường, karaoke.
c) Dịch vụ xoa bóp (Massage).
d) Khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim.

(Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động phòng, chống dịch covid19)

(Tổng hợp quy định pháp luật quy định về nơi công cộng)

2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian áp dụng: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch bệnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản hủy bỏ Quyết định này.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ nêu tại Điều 1 căn cứ Quyếtđịnh thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Văn Tân

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *