Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số: 1190 /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;
Xét tình hình thực tiễn và yêu cầu của tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng một số hoạt động sau đây để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1. Các hoạt động tiếp tục tạm dừng
a) Tập trung quá 30 người tại nơi công cộng;
b) Các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm;
c) Nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng;
d) Khu vui chơi, giải trí, quán bar, vũ trường, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, mát-xa, rạp chiếu phim, rạp hát, trị liệu, spa, thẩm mỹ;
e) Các bãi tắm biển công cộng.
2. Phạm vi áp dụng: trên toàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nêu tại Điều 1 căn
cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

TRẦN VĂN TÂN

Tải Quyết định tại đây

Tải Quyết định 1218 /QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc hủy bỏ Điểm e, Mục 1, Điều 1, Quyết định số 1190/QĐ-UBND

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *