Mẫu quyết định công nhận báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

1. Mẫu Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

ỦY BAN NHÂN DÂNHUYỆN, THÀNH PHỐ,

THỊ XÃ

Số:    /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày    tháng       năm  

 QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện, thị xã, thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận các ông (bà) có tên sau là Báo cáo viên pháp luật huyện, thị xã, thành phố(có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật thành phố thực hiện theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012.

Báo cáo viên pháp luật huyện, thị xã, thành phố tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chế độ thù lao theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT ngày 27/01/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số của UBND tỉnh …quy định mức chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan của huyện, thị xã thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, trị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                

– Như Điều 4;

– Sở Tư pháp (phòng PBGDPL);

– TT UBND thành phố;

– Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn A

2. Mẫu Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Số:    /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày    tháng       năm  

 QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Theo đề nghị của Công chức Tư pháp – Hộ tịch,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận các ông (bà) có tên sau là Tuyên truyền  viên pháp luật xã, phường, thị trấn (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Tuyên truyền viên pháp luật thành phố thực hiện theo quy định Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012.

Tuyên truyền viên pháp luật huyện, thị xã, thành phố tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chế độ thù lao theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT ngày 27/01/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số của UBND tỉnh …quy định mức chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Tài chính – Kế toán và các ban, ngành, đoàn thể liên quan của xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                

– Như Điều 4;

– Phòng Tư pháp;

– Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn A

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *